הרוב תומך בחופש דת

מה באמת חושב הציבור על יחסי דת ומדינה בישראל?

דו"ח של המכון המכון הישראלי לדמוקרטיה מחזק את טענות חדו"ש כי אחוז ניכר מהציבור תומך בנישואים אזרחיים ובקבורה אזרחית

שביעות רצון מפעילות הממשלה בתחומי הדת והמדינהשביעות רצון מפעילות הממשלה בתחומי הדת והמדינה

מאז הקמתה בשנת 2009 מפרסמת חדו"ש דו"ח שנתי ייחודי בשם "מדד הדת והמדינה", אשר מבוסס על סקר מקיף ומדגם מייצג רחב של הציבור היהודי הבוגר בישראל. ממצאיו, המתפרסמים מדי שנה לקראת ראש השנה (את דו"ח מדד 2022 תוכלו למצוא כאן), מוכיחים זה שנים כי ההתבטאויות הציניות של הפוליטיקאים בדבר תמיכתו של הציבור ב"סטטוס קוו" בנושאי דת ומדינה, ובמיוחד ההכרזות הכוזבות של דוברי הקואליציה הנוכחית על כך שתוצאות הבחירות הוכיחו את העדפתו של הציבור במדינה שומרת מסורת ודת – אין להן על מה לסמוך. רוב גדול ועקבי מביע תמיכה בעקרון חופש הדת והמצפון המובטח במגילת העצמאות, ומביע את התנגדותו לכל מרכיב של הכפייה הדתית וזכויות היתר המוקנות למגזר החרדי.

השבוע נוסף נדבך חשוב לתשתית המלמדת על רצונו של הציבור בחופש דת ושוויון – הדו"ח הדו-שנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושאי דת ומדינה. אנחנו ממליצים על עיון במכלול הממצאים המקיפים, המתבססים הן על בדיקות שטח והן על סקר נלווה (לקריאת הדו"ח).

לפי הסקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה, 12% מן האוכלוסייה היהודית מעדיפים, בבוא העת, קבורה אזרחית

הדו"ח החדש ממחיש ומוסיף משנה חיזוק לטענות חדו"ש והסקרים שהיא מפרסמת, ונציין רק ממצאים ספורים מתוכו. נצביע תחילה על כמה ממצאים בתחום הנישואים, בהמשך לדיווח שלנו על ההתקדמות לקראת חופש נישואים בישראל, לפחות במובן של פסיקת בית המשפט בעתירות שהגישה חדו"ש, אשר מחייבת את המדינה לרשום את הנישואים המקוונים המתאפשרים במחוז יוטה שבארצות הברית, ואשר במסגרתם נישאו כבר כ-1,000 זוגות ישראליים.

דו"ח המכון לדמוקרטיה ממחיש כי הציבור היהודי מצביע ברגליו ובורח מנישואים ברבנות.

הדו"ח מתעד הן את העלייה המקבילה באותן שנים של זוגות יהודיים הבוחרים לצאת לחו"ל כדי להינשא בנישואים אזרחיים (וכיום יקל עליהם לבחור בנישואים אזרחיים בחו"ל, מכיוון שיוכלו לעשות זאת בלי לצאת מן הארץ וללא ההוצאות הכרוכות בכך) והן של מספר הזוגות הבוחרים בחיים משותפים כידועים בציבור ללא נישואים כלל או בצירוף טקס נישואים חילוני או דתי לגווניו, שאינו מוכר על ידי המדינה.

מודעות הציבור לקבורה אזרחית ומידת התמיכה בהמודעות הציבור לקבורה אזרחית ומידת התמיכה בה

נושא נוסף שבו עוסק הדו"ח, ואף חדו"ש פועלת בו זה שנים, הוא הקבורה בכלל והקבורה האזרחית בלבד. הדו"ח ממחיש את החרפה שביחס הרשות שהופקדה על יישום חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (המשרד לשירותי דת), אשר עשתה ככל יכולתה בכ-25 השנים שעברו מאז חקיקת החוק כדי לעכב את יישומו. עמד על כך בהרחבה מבקר המדינה, ובשנים האחרונות פועלת חדו"ש במישור המשפטי כדי לתקן מציאות זו. דו"ח המכון לדמוקרטיה מצביע על השיעור המזערי של הקבורות האזרחיות מקרב כלל מקרי הקבורה של יהודים: עלייה אטית מ-1.8% בשנת 2000 ל-4.3% בשנת 2021. בצד נתון זה מצביע הדו"ח על ממצאי הסקר שערך המכון לדמוקרטיה, שלפיהם 12% מן האוכלוסייה היהודית מעדיפים, בבוא העת, קבורה אזרחית. בקרב הציבור החילוני שיעור המעדיפים קבורה אזרחית הוא 24%.

במדד הדת והמדינה 2022 של חדו"ש בדקנו שאלה זו ברובד נוסף, שכן הערכתנו היתה שחלק גדול מן הציבור כלל אינו מודע לאפשרות של קבורה אזרחית. ואכן, הממצאים שהתגלו בסקר שערך בשבילנו מכון סמית מאלפים, ואף מלמדים ביתר שאת עד כמה מועל המשרד לשירותי דת באמון הציבור ובאחריות שהופקדה בידו.

הדו"ח של המכון הישראלי לדמוקרטיה מתעד את העלייה של זוגות יהודיים שיוצאים לחו"ל כדי להינשא בנישואים אזרחיים ושל מספר הזוגות הבוחרים בחיים משותפים ללא נישואים

בסקר המדד ביקשנו לבדוק את מידת המודעות לקיומה של האפשרות לקבורה אזרחית ומידת התמיכה או ההתנגדות לה. ממצאי הסקר מצביעים על כך שרוב הציבור (60%) כלל אינם מודעים לקיומה של חלופה זו. עוד התברר כי בשלב זה, שבו הקבורה האזרחית אינה מוכרת לרוב הציבור ואינה מקודמת על ידי המדינה, הגם ש-57% מהציבור היהודי מעדיפים קבורה אורתודוקסית, 43% מביעים העדפה לקבורה אזרחית.

הנתונים המשמעותיים במיוחד הם כי 38% מן הציבור החילוני השיבו כי לא היו מודעים לקיומה של הזכות לקבורה אזרחית, ומשהוצגה בפניהם בסקר – הם הביעו תמיכה בה, בנוסף ל-37% שהשיבו כי הם מודעים לנושא ותומכים בו. 25% מהציבור החילוני מתנגדים לקבורה אזרחית, ברובם 21% שמעו עליה לראשונה

מודעות הציבור לקבורה אזרחית ומידת התמיכה בה לפי רמת דתיותמודעות הציבור לקבורה אזרחית ומידת התמיכה בה לפי רמת דתיות


איך תוכל לפעול?